RODO

DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA – RODO

Szanowni Państwo, Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez firmę SCHRON Defence.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCHRON Defence z siedzibą w Żyrardowie, ul. Poprzeczna 62, info@schron.com.pl. Tel. 514 74 33 11.

Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem,
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy,
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  • a także prawo do: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.